سورفکتانت‌های غیر آنیونی

این گروه سورفکتانت ها در محلول آبی ایجاد یون نمیکنند ولی حلالیت در آب این گروه به دلیل حضور مولکول های گروه هایی که خاصیت آبدوستی قوی دارند می باشد. سورفکتانت های غیر یونی شرکت آناسیمین به شرح زیر است.     

    

نام شیمیایی                                                                                            نام تجاری

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید (نوع معمولی)                           Paylan LA   

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید (نوع سوپر)                               Paylan SA   

گلیسیرول استئارات                                                                     Paylan GMS         

گلایکول استئارات                                                                       Paylan EGMS          

گلایکول دی استئارات                                                                  Paylan EGDS       

پلی اتیلن گلایکول 150 دی استئارات                                              Paylan PEG-DS      

آلکیل آمید

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید
جزئیات