سورفکتانت‌های کاتیونی

این گروه از سورفکتانت ها در محلول آبی جهت ایجاد یون های آبی با بار مثبت که عهده دار فعالیت در سطوح فازی هستند،یونیزه میشوند:

 

نام شیمیایی                                                                           نام تجاری

استرکوات                                                                     PAYLAN QS

بنزالکونیوم کلراید                                                          PAYLAN BKC