آلکیل آمید

این گروه از سورفکتانت ها به عنوان سورفکتانت های ثانویه همراهبا سورفکتانت های اولیه مانند آنیونیک ها کاربرد دارند،این گروه غیر یونی در دامنه های مشخص با سورفکتانت های آمفوتری نیز سازگار است.این سورفکتانت ها اگرچه خاصیت پاک کنندگی یا دترژنسی ندارند ولی به عنوان علل تقویت کننده متقابل بل دیگر سورفکتانت ها و در اکثر قریب به اتفاق فرمولاسیون محصولات ویژه مراقبتها شخصی به کار میروند.

ویژگی ها:

اسید چرب آزاد بر حسب درصد وزنی حداکثر: 0.5

آمین آزاد بر حسب درصد وزنی حداکثر: 4

رطوبت بر حسب درصد وزنی حداکثر: 0.5

استر آزاد بر حسب درصد وزنی حداکثر: 5

گلیسیرین برحسب درصد وزنی حداکثر: 0.5

PHآبی محلول1%: 10.5-8.5

آمید کل بر حسب درصد وزنی حداقل: 92

محصولات مرتبط