سورفکتانت‌های آنیونی

سورفکتانت های آنیونی در محلول های آبی جهت ایجاد یون های آلی با بار منفی که عهده دار فعالیت در سطح هستند یونیزه می شوند و معمولا در ماموریت پاک کنندگی به عنوان سورفکتانت های پایه و اصلی در اکثر قریب به اتفاق محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند.

عمده ترین این گروه ها فتی الکل اتوکسی سولفات ها هستند که با توجه به نوع املاح به نوع الکل طول زنجیر، تعداد مول های اتیلن اکساید و عوامل دیگر شرایط مصرف متفاوتی پیدا می کنند.

سورفکتانت ها آنیونی تولیدی در شرکت شیمیایی آناسیمین به شرح ذیل است:

نام شیمیایی                                                                                    نام تجاری

آمونیوم لورت 3 سولفات                    paylan 3N70                                  

دی سدیم لورت 3 سولفوسکسینات                 paylan L.S.3                        

دی سدیم اولئامید MEA سولفوسکسینات         paylan OMS